Juridische informatie

Definities

Klant: Elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Diensten: https: //smice.com biedt Klanten : Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst - afbeeldingen - video's. Klantinformatie: Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden bewaard door https://smice.com voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden. Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met voornoemde site en deze gebruikt. Persoonsgegevens: "Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978). De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de General Data Protection Regulation (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de websitehttps://smice.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website: Eigenaar: SAS Smice Kapitaal van €10.800,00 BTW-nummer: FR48483620381- 155, rue Anatole France 92300 Levallois Publicatiebeheerder: Alexandra Minary - alexandra@smice.com De publicatiebeheerder is een natuurlijke of rechtspersoon. Webmaster: Marc DUREISSEIX - marc@smice.com Host: AWS Functionaris voor gegevensbescherming: cf Smice - contact@smice.com

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken op de Site in geen geval geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening. Het gebruik van de website https://smice.com impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website https://smice.com wordt dan ook aangeraden deze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. https://smice.com kan echter besluiten om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zal trachten gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijdstippen van de interventie. De website https://smice.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://smice.com. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website https://smice.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. https://smice.com spant zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website https://smice.com aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit haar schuld is of die van derde partners die haar deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website https://smice.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://smice.com niet volledig. Er kunnen wijzigingen in zijn aangebracht sinds deze online is gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie. De site https://smice.comestwordt gehost door een serviceprovider in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679). De host garandeert de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd. https://smice.com en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkcongesties die de toegang tot de server verhinderen.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://smice.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://smice.com. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen op de site zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://smice.com treedt op als uitgever van de site. https://smice.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de Inhoud die zij publiceert. https://smice.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://smice.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit. https://smice.com kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die het gevolg is van het gebruik van de website https://smice.com. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://smice.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze zone is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://smice.com zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: Smice. https://smice.com wordt vertegenwoordigd door Julien Mondhard, zijn wettelijke vertegenwoordiger. Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt https://smice.com zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register bij te houden van de verwerking in overeenstemming met de werkelijkheid. Wanneer https://smice.com Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://smice.com alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://smice.com ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://smice.com kan sommige of alle van de volgende gegevens verwerken: - om het browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz. - om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, enz.): computerhardware gebruikt voor het browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz. om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht) - om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens - om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://smice.com: e-mailadres - om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres https://smice.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, die daarom alleen noodzakelijk of voor statistische en analysedoeleinden worden gebruikt.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben Gebruikers van https://smice.com de volgende rechten: - recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, het recht om op elk moment de toestemming in te trekken (artikel 13-2c RGPD) - het recht om de verwerking van de gegevens van Gebruikers te beperken (artikel 18 RGPD) - het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (artikel 21 RGPD) - het recht op overdraagbaarheid van de door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD) het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://smice.com om hun gegevens (al dan niet) door te geven aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen. Zodra https://smice.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt https://smice.com zich ertoe om zijn gegevens te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om ze te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als de Gebruiker wil weten hoe https://smice.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://smice.com op het volgende adres: Smice - DPO, cf Smice 155, rue Anatole France 92300 Levallois. In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen door https://smice.com, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet oplegt aan https://smice.com, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van https://smice.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de CNIL(https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

https://smice.com verbindt zich ertoe de verzamelde Informatie van zijn Klanten niet te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://smice.com blijft echter vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679). https://smice. com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Als er echter een incident onder de aandacht van https://smice.com wordt gebracht dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast , moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk informeren en de Klant op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://smice.comnegeen "gevoelige gegevens". De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door https://smice.com dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken. Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven uiteengezette doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van https://smice.com Gebruikers onze medewerkers van de klantenservice.

8. Melding van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. Bijgevolg kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de beveiliging van hun account en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://smice.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van https://smice.com en zijn rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://smice.com.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://smice.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden. Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://smice.com alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internettags

De website https://smice.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van https://smice.com zijn opgezet. https://smice.com kan de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht echter niet controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Tenzij u besluit cookies te deactiveren, accepteert u dat de site cookies kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment en kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden beschreven, waarbij u er rekening mee moet houden dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen.

9.1. COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna "Cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker. https://smice.com kan informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina's en uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://smice.com de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren. Cookies vergemakkelijken het browsen en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, en de Gebruiker kan zijn/haar browser zo configureren dat hij/zij kan beslissen of hij/zij deze al dan niet accepteert, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze van tijd tot tijd de optie krijgen om Cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een Cookie waarschijnlijk op hun terminal wordt opgeslagen. https://smice.com informeert Gebruikers dat in dit geval mogelijk niet alle functies van hun browsersoftware beschikbaar zijn. Als de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn/haar terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://smice.com of een van zijn serviceproviders om redenen van technische compatibiliteit niet in staat is om het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen. In voorkomend geval wijst https://smice.com alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://smice.com, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://smice.com om de Cookies noodzakelijk voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen. De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://smice.com kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven. Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de website https://smice.com of in de mobiele applicatie, en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de website https://smice.com of in de mobiele applicatie , ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon). Dit type cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt door verder te surfen op de https://smice.com Website of mobiele applicatie. Gebruikers kunnen hun toestemming voor het plaatsen van dit type cookie door https://smice.com echter op elk moment intrekken.

9.2. INTERNET TAGS

https://smice.com kan af en toe webbakens (ook bekend als "tags", actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) gebruiken en deze inzetten via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich in het buitenland kan bevinden (en dus gerelateerde informatie kan opslaan, inclusief het IP-adres van de Gebruiker). Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina's van de Site. Deze technologie stelt https://smice.com in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker. De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit op de Site voor https://smice.com en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://smice.com is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Levallois, Frankrijk.